"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


Konzultace pro maturanty

Milí maturanti,

v návaznosti na Harmonogram uvolňování v oblasti školství a v souladu s doporučeními MŠMT zahajujeme v naší škole od pondělí 11. května dobrovolné konzultace k maturitním zkouškám. Rozvrh těchto konzultací najdete od 7. 5. 2020 ve Škole OnLine, kde bude průběžně aktualizován.

S ohledem na mimořádnou situaci jsme v naší škole přijali následující opatření:

  1. Před školou není dovoleno shromažďování osob, i zde je zapotřebí udržovat odstupy 2 metry a zakrývat si ústa i nos ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
  2. Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
  3. Ve vstupní hale budou na nástěnce vyvěšeny podrobné informace týkající se současného provozu školy a prostor, ve kterých se mohou žáci pohybovat. Zde bude rovněž umístěna schránka pro odevzdání vyplněného a podepsaného formuláře „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“. Bez řádně vyplněného a odevzdaného prohlášení se nelze účastnit výuky! Formulář si můžete stáhnout zde a vyplnit předem doma, nebo si ho vyzvednout a vyplnit až na místě. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19, nesmí do školy vstoupit.
  4. Neprodleně po přezutí musí každý provést dezinfekci rukou poskytnutým dezinfekčním prostředkem.
  5. Poté se všichni žáci odeberou do svých tříd dle rozvrhu, v šatnách a dalších prostorách školy je zakázáno shromažďování! Nastavená opatření mají zamezit setkávání žáků z různých skupin.
  6. Ve třídě probíhá výuka max. 15 žáků, každý žák sedí sám v lavici tak, aby byl od svého spolužáka vzdálen nejméně na 1,5 metru. V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě. Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.
  7. Žáci si po každém konzultačním bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
  8. Každý žák je povinen dodržovat výše uvedená pravidla. Jejich opakované nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy.

 V období konzultací k maturitě se bude budova školy otevírat v 7:30 a výuka bude zahájena v 8:00, žádáme všechny o dochvilnost! Veďte v patrnosti, že nebude v provozu školní jídelna ani bufet. Po skončení konzultací, tedy nejpozději 22. května, vykliďte svou šatní skříňku a nechte ji otevřenou.

 S přáním úspěšného zakončení studia

Mgr. Andrea Daňková, ředitelka školy

06.05.2020 / Mgr. Andrea Daňková
zpětarchiv
 
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima