"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


Přijímací řízení - osmiletý obor

Výsledky přijímacího řízení do osmiletého gymnázia byly zveřejněny ve středu 17. 6. 2020 v 8:00 na internetových stránkách školy a úřední desce.

Seznam přijatých uchazečů

Přehled bodů

Kritéria přijímacího řízení

Přijatí uchazeči si mohou ve středu 17. 6. 2020 v době od 12:30 do 16:30 vyzvednout rozhodnutí o přijetí a zároveň odevzdat zápisový lístek. Nepřijatí uchazeči se mohou v téže době dostavit pro rozhodnutí o nepřijetí a případně odevzdat žádost o nové rozhodnutí (dříve odvolání). V případě nepřijatých uchazečů budeme následující den odesílat rozhodnutí prostřednictvím České pošty. V dalších dnech budou úřední hodiny kanceláře školy od 7:30 do 15:30.

Zdvořile žádáme všechny účastníky přijímacího řízení, aby si v maximální možné míře vyzvedávali svá rozhodnutí přímo ve škole – významně tak společně urychlíme celou administrativu týkající se přijímání ke vzdělávání. Děkujeme za pochopení.

Přijatí uchazeči

Upozorňujeme uchazeče, že v souladu s platnou legislativou musí uchazeč svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdit odevzdáním zápisového lístku ředitelce příslušné školy, a to nejpozději do 5 pracovních dnů, které se počítají ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na dané škole. Zápisový lístek lze odevzdat v sekretariátu školy denně od 7:30 do 15:30 nebo je možné ho zaslat doporučeně poštou.

Uchazeči nepřijatí z kapacitních důvodů

Proti rozhodnutí o nepřijetí není možné ve školním roce 2019/2020 podat odvolání. Nepřijatí uchazeči, kteří však splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, mají možnost požádat o nové rozhodnutí (vzor zde).

Nové rozhodnutí se vydává podle § 101 a 102 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, lze žádost podat ředitelce školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole; počátek této lhůty připadá na den následující po dni doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání a lhůta je zachována také tehdy, je-li žádost posledního dne lhůty svěřena držiteli poštovní licence.

Nevyhoví-li ředitelka žádosti o nové rozhodnutí, usnesením řízení zastaví. Pokud vyhoví žádosti, vydá nové rozhodnutí – rozhodnutí o přijetí.

Pokud uchazeč již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, může ho po vydání nového rozhodnutí o přijetí vzít z této školy zpět oproti předložení nového rozhodnutí a uplatnit jej na škole, která mu nové rozhodnutí vydala.

Uchazeči, kteří nevyhověli kritériím přijímacího řízení

Podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání je, aby v testech dosáhl minimální bodové hranice 30 bodů v součtu z obou testů ze 100 možných. V tomto případě nelze podat žádost o nové rozhodnutí.

17.06.2020 / Mgr. Andrea Daňková
zpětarchiv
 
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima