"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


Vzpomínáme dvacátého výročí otevření nové budovy gymnázia

Ani se tomu nechce věřit, ale je tomu tak. Naše současná školní budova je od letošního září v provozu již dvacet let. V tomto příspěvku bych proto rád připomněl dobu, kdy se nápad na realizaci naší současné školní budovy zrodil.

V roce 1990 rozhodl tehdejší ministr školství Milan Adam o obnově víceletých gymnázií. Bylo proto přirozené, že nový typ studia byl zaveden i na našem gymnáziu. Už od počátku však bylo jasné, že pro víceleté studium nebude dosavadní školní budova svými prostorami stačit. Tehdejší ředitelka školy Marie Poláčková původně uvažovala o možnosti přístavby nových učeben v půdních prostorách. Brzy však bylo jasné, že dlouhodobé prostorové potíže lze uspokojivě vyřešit pouze postavením nové školní budovy. Tomuto úmyslu příznivě nahrála i okolnost, že se v roce 1996 konaly parlamentní volby. V rámci předvolební kampaně navštívil naši školu tehdejší ministr školství Ivan Pilip a po prohlídce gymnázia přispěl k realizaci stavby nové budovy. Významný podíl na uskutečnění celého projektu měla rovněž pracovnice ŠÚ Pardubice Eva Křivková. O stavbě bylo rozhodnuto již v srpnu 1996. Ze státního rozpočtu se podařilo získat dotaci 81,1 milionu Kč, město Holice přislíbilo přispět částkou 17 milionů Kč. Termín dokončení stavby byl stanoven na konec roku 1999.
Zúročila se tak iniciativa ředitelky školy, které se podařilo již ve školním roce 1994/95 získat podporu a pomoc Rady a Zastupitelstva města Holic. Již tehdy byla výstavba nové školy zahrnuta do územního plánu města a z rozpočtu školy uhrazen stavební záměr.
V září 1996 byla sepsána smlouva mezi ŠÚ Pardubice jako investorem a gymnáziem jako budoucím uživatelem stavby. Na podzim probíhala jednání mezi ŠÚ Pardubice a MÚ Holice. Městský úřad zahájil následně jednání s majiteli pozemků o jejich odprodeji. Na jaře 1997 byly podniknuty první kroky k zahájení výstavby. Byla vypsána veřejná soutěž na projekt nového gymnázia. V červnu vybrala komise z pěti podaných návrhů projekt Ateliéru AURUM architekta Milana Košaře z Pardubic. O prázdninách pak začaly probíhat konzultace projektanta se zástupci budoucího uživatele.
1. září školního roku 1998/99 proběhlo ve slavnostní atmosféře. V deset hodin se studenti, učitelé, rodiče a přátelé školy shromáždili v prostoru staveniště nové budovy gymnázia ke slavnostnímu položení základního kamene. Účastníci slavnosti vyslechli projevy Pavla Mádla, ředitele ŠÚ Pardubice, Michala Rabase, přednosty OÚ Pardubice a Ladislava Effenberka, starosty města Holic. Z čestných hostí dále promluvili poslanec Miloslav Kučera, senátor František Bartoš a generální ředitel Východočeské stavební a.s. Miroslav Boštík. Ředitelka školy Marie Poláčková na závěr poděkovala všem, kteří přispěli k rozhodnutí o výstavbě nové školy.
Stavba školy pokračovala rychlým tempem, takže před vánočními prázdninami 1998 se mohli učitelé poprvé projít hrubou stavbou a prohlédnout si své budoucí pracoviště. V přípravném týdnu v srpnu 1999 byla celá škola podle přesného harmonogramu přestěhována do nové budovy. Tehdy zde před kolaudací ještě probíhaly závěrečné dokončovací práce.
30. srpna 1999 v odpoledních hodinách byla nová školní budova Gymnázia Dr. Emila Holuba slavnostně otevřena. Před budovou školy se shromáždili pozvaní hosté – ministr školství, mládeže a tělovýchovy Eduard Zeman, přednosta OÚ Pardubice Michal Rabas, ředitel ŠÚ Pardubice Pavel Mádl, starosta města Holic Ladislav Effenberk, zástupci firem, které se na výstavbě podílely, vedení školy, učitelé a studenti. V uvítacím projevu ředitelka školy Marie Poláčková zdůraznila: "Je tomu právě 45 let, kdy byla v Holicích zřízena jedenáctiletá střední škola. Je přímo symbolické, že k tomuto výročí vstupujeme poprvé do své vlastní budovy." Dále přednesli projevy pozvaní hosté. Ministr Eduard Zeman s potěšením konstatoval, že v době, kdy se školy ruší a zavírají, může asistovat při otevření školy nové. Pan ministr přestřihl za zvuku slavnostních fanfár pásku a z auly přivítala hosty studentská hymna "Gaudeamus igitur" v podání školního pěveckého sboru pod taktovkou Jaroslavy Janečkové.
Po slavnostním přípitku následovala volná prohlídka školy. Na závěr se v prostorách školní jídelny konalo přátelské setkání hostů spojené s pohoštěním.
Nový školní rok zahájila ředitelka školy v aule. Popřála všem přítomným dobrý start k práci v nové škole. 1. září 1999 bylo nejen okamžikem zahájení běžné školní práce, ale i prvním dnem otevřených dveří v nové budově školy. 2. září nastal na škole pravidelný pracovní režim a otevřela se nová kapitola historie gymnázia v Holicích.
V roce 2002 se podařilo dokončit i venkovní sportoviště a náš areál byl kompletně hotov.
Za dvacet let své existence prošla naše školní budova a sportoviště rovněž postupnou modernizací. V učebnách byly instalovány dataprojektory, některé učebny byly vybaveny interaktivními tabulemi a v areálu školy se podařilo zabezpečit pokrytí WI-FI signálem.
K největší modernizaci však došlo v letech 2017–2019. Za účelem podpory rozvoje přírodovědného a technického vzdělání vypracovalo vedení školy za spolupráce s učiteli přírodovědných předmětů projekt „Gymnázium Holice – rekonstrukce odborných učeben a laboratoří". K realizaci tohoto projektu se podařilo získat prostředky z evropských dotací, od Pardubického kraje, ze státního rozpočtu, ale i z vlastních zdrojů. Podařilo se vybavit novou učebnu biologie s terárii a zřídit zcela novou praktickou dílnu, kompletně zmodernizovat učebnu výpočetní techniky a laboratoře chemie a fyziky. Součástí stavebních úprav byla i modernizace datových rozvodů. Na školní terase byly upraveny prostory k výuce biologie a v prostoru za tělocvičnou byla postavena zcela nová venkovní geologická učebna. Radikální rekonstrukcí prošel i náš sportovní areál, který získal zcela nové povrchy.
Rekonstruované prostory budou škole slavnostně předány v rámci oslav 27. září 2019 za přítomnosti radního Pardubického kraje zodpovědného za školství, pana Bohumila Bernáška, a dalších významných hostů.

23.09.2019 / Aleš Kotyk
zpětarchiv
 
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima