"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


Program MŠMT podpora implementace etické výuky do vzdělávání v ZŠ a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2016

Název projektu: Člověk je tím, v co věří

Realizace: 1. 4. – 31. 12. 2016

Celkový rozpočet projektu: 67 685 Kč

Celý projekt s názvem „Člověk je tím, v co věří..." A. P. Čechov byl beze zbytku splněn. Zúčastnili se jej všichni žáci nižšího gymnázia v rámci předmětů výchova k občanství, výchova ke zdraví a etická výchova. Zapojilo se také 30% pedagogů (v rámci dalšího vzdělávání, organizátoři a dozory při jednotlivých akcích). Projekt proběhl v souladu s RVP a ŠVP na naší škole, uplatnili jsme i mezipředmětové vztahy. PhDr. Mirka Vrbická absolvovala v Praze 40 hodinový kurz etické výchovy (akreditovaný MŠMT), nakoupily se učebnice, metodická příručka, pracovní listy a odborná literatura pro výuku.

Jednotlivá témata byla splněna dle plánu na jednotlivá období (Smysl života, rozvíjení vztahů, asertivita, empatie a prosociální chování). Ve třídách proběhly zážitkové aktivity – společná četba, workshopy, myšlenkové mapy, brainstorming a další. Uskutečnily se plánované výjezdy – do pietního místa Ležáky, Brandýsa a Chocně, Prahy (Židovského muzea na workshop Hanin kufřík) a do Diecézní charity v Hradci Králové. Na škole proběhla plánovaná setkání (besedy, workshopy) s odborníky – se záchranáři (první pomoc), s Ing. Kadlecem (jak se bránit manipulaci, nebezpečí internetu), besedy s knězem, o adopci. V souladu se záměrem na naší škole se uskutečnil Projektový den na téma Vrba – Wetzler.

Zápisy z jednotlivých aktivit jsou evidovány v elektronické třídní knize. O průběhu programu byly pravidelně zveřejňovány informace na webu školy, Školském portálu Pardubického kraje, Holických listech a Pardubickém deníku.

Celkový rozpočet na realizaci projektu i rozpočet požadované dotace byl splněn. Dotace byla využita v souladu s podmínkami projektu a s podmínkami vnitřních směrnic školy, především směrnicí o finanční kontrole.

 
více z kategorie Veřejnost
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima