"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


Škola je zapojena do následujících projektů:

 

Akreditace Erasmus v oblasti školního vzdělávání

Platnost: 1. 2. 2023 – 31. 12. 2027

První projektové období: 1. 7. 2023 – 31. 8. 2024

Výše dotace: 26 885 EUR

Cíle projektu: zlepšit jazykové kompetence pedagogů a žáků, zavést nové metody výuky, včetně těch s využitím moderních technologií, vést žáky k zodpovědnosti za životní prostředí, vést žáky k toleranci k odlišným kulturám

Aktivity: pedagogičtí pracovníci - jazykové a metodické vzdělávací kurzy v zahraničí, stínování, účast na kontaktních seminářích, spolupráce s partnerskými organizacemi; žáci – výjezdy do zahraničí v rámci spolupráce s partnerskými organizacemi

Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska představují názory a stanoviska autorů a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo Domu zahraniční spolupráce. Evropská unie ani poskytovatel grantu za ně nenesou odpovědnost.

 

 

 

 


Poskytnutí finančních prostředků v rámci Národního plánu obnovy – komponenty 3.1 v roce 2023

Celková výše dotace: 366 000 Kč, z toho 346 000 Kč na pokročilé digitální pomůcky, 20 000 Kč na prevenci digitální propasti

Období čerpání: Finanční prostředky budou určené na náklady od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.

Pokročilé digitální pomůcky – pořízení pokročilých digitálních technologií využitelných pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí

Prevence digitální propasti – pořízení mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky za účelem prevence digitální propasti. Pořízené digitální zařízení bude škola zapůjčovat žákům s cílem, aby žáci měli k dispozici mobilní digitální zařízení pro běžnou výuku a výuku distančním způsobem.

 

 

 

Šablony OP JAK (Výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I)

Název projektu: Inovativní a spolupracující škola
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003859
Realizace: 1. 2. 2023 - 31. 1. 2025
Celková výše dotace: 1 751 085,00 Kč

Cílem výzvy je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky a studenty prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností.

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s negativními dopady výluk prezenční výuky způsobenými pandemií covid-19 na vzdělávací výsledky žáků a zvýšení vzdělanostních nerovností stanovilo další finanční prostředky na doučování žáků ZŠ, SŠ a konzervatoří.

Realizace: 1. 9. 2022 – 31. 12. 2022

Celková výše dotace: 24 300 Kč

Finančním zdrojem pro realizaci doučování z Národního plánu obnovy jsou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU.

 

 Digitalizujeme školu

Škola obdržela finanční prostředky v rámci Národního plánu obnovy – komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace. Investice přispívá na prevenci digitální propasti a je určena na nákup mobilních digitálních technologií pro žáky školy.

Realizace: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Celková výše dotace: 51 000 Kč

 

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Realizace: 1. 1. 2022 do 31. 8. 2022

Celková výše dotace: 39 650,- Kč
Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

 

 Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (projekt I-KAP II)

Gymnázium Dr. Emila Holuba, Na Mušce 1110, Holice je zapojena do projektu Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (I-KAP II), a to konkrétně klíčové aktivity č. 2 - Podpora polytechnického vzdělávání. Cílem této aktivity je vznik sítě středních a základních škol rozdělených do 9 odborných hnízd, které budou vzájemně spolupracovat na podpoře polytechnického vzdělávání pedagogických pracovníků prostřednictvím tematicky zaměřených projektových dnů připravených pro základní školy na středních školách. Součástí aktivit jsou rovněž kroužky pro žáky základních i středních škol. Na přípravě aktivit budou společně spolupracovat pedagogové ze SŠ i ZŠ. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018321

Příjemce: Pardubický kraj

Předpokládané celkové náklady na projekt: 183 464 588,46 Kč

Realizace projektu: 1. 1. 2021 – 30. 11. 2023

Partneři projektu:

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje

Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro DVPP Pardubického kraje

Centrum uznávání a celoživotního učení Pardubického kraje, o. p. s.

Klíčové aktivity realizované v rámci projektu:

 • Řízení projektu,
 • Podpora polytechnického vzdělávání,
 • Podpora čtenářské, matematické a digitální gramotnosti na MŠ, ZŠ a SŠ,
 • Rozvoj kariérového poradenství,
 • Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání,
 • Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání,
 • Mobility pro pedagogické pracovníky škol.

 

 Šablony pro SŠ a VOŠ II  (OPVVV Výzva č. 02_18_065 )

Název projektu: Zvyšování kompetencí pedagogů
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016719
Realizace: 01. 12. 2019 - 30. 11. 2021(projekt byl prodloužen do 30. 5. 2022)
Celková výše dotace: 901 151,00 Kč
Cílem výzvy je podpořit střední školy, vyšší odborné školy a školská výchovná a ubytovací zařízení (domovy mládeže a internáty) formou projektů zjednodušeného vykazování. 

Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským výchovným a ubytovacím zařízením při společném vzdělávání žáků a studentů, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga. Dále jsou podporovány aktivity spolupráce škol a zaměstnavatelů, kariérové poradenství žáků, projektové dny a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

 

ERASMUS+ (Projekty mobility osob KA1)

Název projektu: Motivovaní učitelé mají motivované žáky
Realizace: 23. 8 2019 – 22. 8. 2022
Celková výše dotace: 15 489 €
Partnerská organizace: Kuopion klassillinen lukio
Klíčové aktivity projektu:
· Jazykové vzdělávání pedagogů
· Job shadowing na partnerské škole
· Implementace nových metod do výuky

Hlavní cíle projektu:
· Zlepšit komunikační schopnosti učitelů v cizím jazyce a jazykové dovednosti při práci s cizojazyčnými zdroji informací.
· Osvojit si nové metody výuky za účelem zvýšení jazykové, digitální, přírodovědné a matematické gramotnosti žáků školy.
· Podpořit mezinárodní spolupráci školy.
· Zlepšit komunikační dovednosti a tzv. soft skills žáků.
· Implementovat nové strategie v oblasti vedení lidí a získávání zpětné vazby k výchovně-vzdělávacímu procesu.
· Realizovat změny v organizaci vzdělávání ve škole s důrazem na to, aby v ní všichni žáci mohli
podávat v rámci svých možností svůj maximální výkon. Zaměřit se na jedné straně na žáky nadané a na straně druhé na ty ohrožené školním neúspěchem.

 

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Naše škola je jednou z 24 vybraných škol Pardubického kraje, která se stala v projektu partnerem Národního institutu pro další vzdělávání, a bude se tak podílet na realizaci klíčových aktivit.

Projekt je spolufinancován EU ve výši 148 801 183,04 Kč.

Registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV), prioritní osa (PO) 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

Název a číslo výzvy: Výzva č. 02_16_020 pro individuální projekty systémové II v PO3

Typ projektu: Individuální projekt systémový

Doba realizace: 1. 4. 2017 – 31. 3. 2022

Benefity pro naši školu:

 • Zajistíme vybraným pedagogům a vedení vaší školy nadstandardní podporu – koučink a mentoring v oblasti profesního rozvoje.
 • Prohloubíme spolupráci s odborníky – speciálními pedagogy, školními psychology a dalšími. Staneme se součástí krajské sítě podpořených škol, se kterými můžeme navázat užší spolupráci.
 • Podpoříme rozvoj profesních kompetencí pedagogů a vedení školy v oblasti společného vzdělávání. Zvýšíme motivaci pedagogického sboru k práci s rozmanitým třídním kolektivem.

Získáme:

 • Kouče pro ředitele školy – 40 hodin podpory.
 • Mentora pro 2 vybrané pedagogy – 25 hodin pro každého z nich.
 • Příplatek pro pedagoga, který bude garantem zavádění komplexní podpory v naší škole.
 • Služby odborných poradců přizpůsobené potřebám naší školy – zahrnují spolupráci se školním psychologem, speciálním pedagogem, metodikem pro školská poradenská zařízení nebo metodikem DVPP – celkem 48 hodin podpory.
 • Kurz pro vedení školy určený řediteli a jeho zástupci, který proběhne ve skupině 10 vybraných vedoucích pracovníků škol z kraje – celkem 40 hodin vzdělávání.
 • Kurzy zaměřené podle konkrétních potřeb naší školy v oblasti oborově předmětové, diagnostické, sociálních vztahů nebo například komunikace – celkem 24 hodin vzdělávání.
 • Kurz základní přípravy zaměřený na praktické informace z oblasti inkluzivního vzdělávání - celkem 40 hodin vzdělávání.
 • Bezplatnou autoevaluaci inkluzivních procesů v naší škole.

Více na www.inkluzevpraxi.cz

 

Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje

Gymnázium Dr. Emila Holuba v Holicích je zapojeno do projektu Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje, konkrétně jeho klíčové aktivity č. 2 - Podpora polytechnického vzdělávání. Cílem této aktivity je vznik sítě středních a základních škol, které budou vzájemně spolupracovat na podpoře polytechnického vzdělávání pedagogů škol prostřednictvím tematicky zaměřených projektových dnů připravených pro základní školy na středních školách. Součástí aktivit jsou rovněž kroužky pro žáky základních i středních škol. Na přípravě aktivit budou společně spolupracovat pedagogové ze SŠ i ZŠ. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/16_034/0008527

Příjemce: Pardubický kraj

Partneři projektu:
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
Centrum celoživotního vzdělávání - zařízení pro DVPP Pardubického kraje
Centrum uznávání celoživotního učení Pardubického kraje, o. p. s.

Předpokládané celkové náklady na projekt: 87 958 205,95 Kč

Trvání projektu: 1. 2. 2018 - 31. 12. 2020

Klíčové aktivity realizované v rámci projektu:

 • Řízení projektu
 • Podpora polytechnického vzdělávání
 • Podpora čtenářské a matematické gramotnosti
 • Rozvoj kariérového poradenství
 • Tvorba školské inkluzivní koncepce Pardubického kraje

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků holického gymnázia

(OPVVV Výzva „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I" 02_16_035)

datum zahájení fyzické realizace projektu 01. 09. 2017
datum ukončení fyzické realizace projektu 31. 08. 2019
Celková výše dotace: 474 124,00 Kč
Klíčové cíle projektu:

 • Podpořit osobnostně profesní rozvoj pedagogů
 • Podporovat kvalitnější vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem
 • Spolupráce škol a zaměstnavatelů, využití cizích jazyků ve výuce, aktivity zajišťující technickou podporu ICT
 • Podporovat společné vzdělávání

Odkaz na propagační leták

 

 Gymnázium Holice - rekonstrukce odborných učeben a laboratoří

reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0007272, realizovaný v rámci Integrovaného regionálního operačního programu

Předpokládané datum zahájení projektu: 11. 9. 2017
Předpokládané datum ukončení projektu: 31. 8. 2019

Náklady celkem: 8 070 242,73 Kč
Celkové způsobilé výdaje: 7 000 000,00 Kč
Dotace EU: 5 950 000,00 Kč
Dotace z rozpočtu: ČR 350 000, 00 Kč
Vlastní zdroje Pk: 700 000,00 Kč

 • Cílem projektu je rekonstruovat odborné učebny a laboratoře a vybavit je nejmodernějšími pomůckami za účelem zkvalitnění výuky technických a přírodovědných předmětů.
 • Projekt zahrnuje modernizaci laboratoří fyziky, chemie, biologie, přípravny chemie a biologie, učebny chemie, biologie, zeměpisu a výpočetní techniky, odborné studovny a zřízení praktické dílny. V rámci laboratoře fyziky je navrženo nahrazení nevyhovujícího nábytku novým a vybavení pomůckami. V laboratoři chemie bude provedena rekonstrukce stávajících laboratorních stolů a učebna bude vybavena novou tabulí a pomůckami. V přípravně laboratoře chemie je navrženo nahrazení poškozeného nábytku. V učebně chemie je potřeba modernizovat projekční techniku, vyměnit tabule a doplnit nábytek. V laboratoři biologie bude vyměněna tabule, bude vybavena pomůckami a modernizována projekční technika. U přípravny biologie bude doplněn nový nábytek. V učebně biologie budou vybudovány nové žákovské stupínky, nahrazen poškozený nábytek, vyměněna tabule a modernizována projekční technika, zatemnění a učebna bude vybavena novými pomůckami. V učebně zeměpisu bude vyměněna tabule, modernizována projekční technika, zatemnění a učebna bude vybavena novými pomůckami. V odborné studovně bude nahrazen nevyhovující nábytek a žákovská knihovna bude vybavena odbornou literaturou. Novým nábytkem a pomůckami bude vybavena i praktická dílna. V rámci projektu jsou plánovány jen dílčí stavební úpravy (nové dveře spojující stávající laboratoř biologie s novou učebnou biologie, vybudování žákovských stupínků). Projekt předpokládá i modernizaci datových rozvodů a pokrytí Wi-fi signálem. Na venkovní terase by mělo dojít k úpravě zelených ploch pro potřeby výuky biologie. Je navržena úprava venkovního prostranství a vybudování geologicko - ekologické expozice pro potřeby výuky biologie, chemie a zeměpisu.
 • Více informací najdete na: https://www.pardubickykraj.cz/realizovane-projekty-eu/96389/ 

 

Člověk je tím, v co věří

Program MŠMT podpora implementace etické výuky do vzdělávání v ZŠ a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2016

Realizace: 1. 4. – 31. 12. 2016

Celkový rozpočet projektu: 67 685 Kč

Hodnocení projektu

 

Blended learning na gymnáziu v Holicích
(OPVK oblast podpory 1.1 - výzva 57)

Realizace: 1. 10. 2015 - 31. 12. 2015

Celková výše dotace: 95 668 Kč

Klíčové aktivity projektu:

 • Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém/francouzském jazyce formou blended learningu.
 • Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce formou blended learningu.

 

Zvýšení kompetencí na gymnáziu v Holicích
(OPVK oblast podpory 1.1 - výzva 56)

Realizace: 1. 9. 2015 - 31. 12. 2015

Celková výše dotace: 984 263 Kč

Šablony klíčových aktivit:

 1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.
 2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele.
 3. Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí.
 4. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.

 

Dotkněte se inovací
(OPVK oblast podpory 1.3 - výzva 51)

Realizace: 1. 9. 2014 - 31. 7. 2015

Celková výše dotace: 426 880 Kč

Cílem projektu je:

 • zvýšení profesních a osobnostních kompetencí vedoucích pracovníků a pedagogických pracovníků v oblasti využití ICT ve výuce,
 • zvýšení a zkvalitnění využití ICT prostředků a technologií ve výuce na ZŠ a SŠ,
 • zvýšení metodické a technické podpory pedagogických pracovníků.

Cílovou skupinu tvoří ředitelé, ICT metodici a pedagogové škol. Z přidělených finančních prostředků škola zakoupila 20 mobilních dotykových zařízení.

 

C.L.A.P. (ERASMUS+)
CuLture, nature And People – meeting points of Lithuania, The Czech Republic and Bulgaria

 INFORMACE O PRŮBĚHU PROJEKTU

Realizace: 1. 9. 2014 - 31. 8. 2016

Celková výše dotace: 10 900 EUR

CLAP – CuLture, nature And People – meeting points of Lithuania, The Czech Republic and Bulgaria (Průsečíky litevské, české a bulharské kultury, přírody a lidí)
Erasmus + Comenius - K2 Cooperation and Innovation for Good Practices
Grantový evropský projekt: Spolupráce a inovace pro dobrou praxi
Partneři: Juozo Tumo – Vaizganto gimnazija v Rokiškis v Litvě a Druhá anglická jazyková škola Thomase Jeffersona v Sofii v Bulharsku

Mezinárodní projekt, který by měl trvat 2 roky 2014- 2016. Zahrnuje celkem 14 aktivit, jejichž výstupy jsou různá videa, prezentace, dokumenty, plakáty, skutečné i virtuální knihy, metodické poznámky z netradičně pojatých lekcí, v nichž se studenti vzájemně seznamují s kulturou, lidmi, přírodou a památkami všech 3 zapojených zemí.
Součástí projektu jsou 3 vzájemná setkání – každé v jedné partnerské zemi, na kterých by se měli studenti setkat osobně se svými projektovými přáteli, poznávat školu i zemi, pracovat na společných úkolech a obohacovat své znalosti, dovednosti a rozhled.
Cílem projektu je též vnášet netradiční způsoby do výchovného a vzdělávacího procesu ve škole, dále používat cizí jazyk v praxi – při komunikaci s partnerem cizincem a v neposlední řadě rozvíjet své schopnosti pracovat v týmu a využívat počítačovou techniku k vytváření výstupů z jednotlivých aktivit.

 OFICIÁLNÍ STRÁNKY PROJEKTU (v angličtině)

 

Zlepšení podmínek výuky na gymnáziu v Holicích
(OPVK oblast podpory 1.5 - EU peníze středním školám)

Realizace: 15. 8. 2012 - 14. 8. 2014

Celková výše dotace: 1 081 704 Kč

Cílem aktivity je zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím metod a forem, které využívají digitální technologie. Realizace klíčové aktivity zahrnuje vytvoření DUM pro vybrané tematické oblasti podle volby školy, jejich pilotáž, ověření a zajištění sdílení zkušeností získaných z takto ověřených modulů za podmínek daných autorským zákonem.

 
více z kategorie Veřejnost
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima