"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


Výsledky přijímacího řízení

Zveřejněním seznamu pod přiděleným registračním kódem s výsledkem řízení se považují rozhodnutí za oznámená. Písemná rozhodnutí o přijetí si můžete vyzvednout v ředitelně školy 2. 5. 2018 od 10 do 17 hod a při této příležitosti lze odevzdat i zápisový lístek.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole uchazeč potvrdí odevzdáním zápisového lístku ředitelce příslušné školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů, které se počítají ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. V případě, že zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na dané škole.

Rozhodnutí o nepřijetí si můžete vyzvednout v témže termínu, nebo Vám bude zasláno poštou. Proti rozhodnutí o nepřijetí se můžete odvolat písemně ředitelce školy do 3 pracovních dnů od vyzvednutí nebo doručení rozhodnutí.
Výsledky přijímacího řízení jsou ke stažení na následujících odkazech:


Osmileté studium – přijati
Osmileté studium – přehled bodů
Čtyřleté studium – přijati
Čtyřleté studium – přehled bodů

30.04.2018 / Mgr. Andrea Daňková
zpětarchiv
 
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima