"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny zde a na úřední desce školy nejdříve 19. 5. 2021 ve 12:00 ve formě seznamu přijatých uchazečů pod přidělenými registračními kódy.

Výše uvedená informace byla zveřejněna v úterý 18. 5. 2021. Ve středu 19. 5. 2021 přinášíme v 8:30 toto upřesnění: CERMAT aktuálně oznámil, že nám výsledky přijímacích zkoušek zašle o 2 hodiny později. V závislosti na tom se pravděpodobně posune i čas, kdy zveřejníme výsledky za naši školu. Děkujeme za pochopení.

Výsledky přijímacího řízení byly zveřejněny 19. 5. 2021 ve 13:55.

Čtyřleté gymnázium - přijati

Čtyřleté gymnázium - přehled bodů

Osmileté gymnázium - přijati

Osmileté gymnázium - přehled bodů

Přijatí uchazeči

Zveřejněním seznamu pod přiděleným registračním kódem s výsledkem řízení se považují rozhodnutí za oznámená. Písemná rozhodnutí si můžete vyzvednout v ředitelně/sekretariátu školy od 20. 5. 2021 v době od 10:00 do 17:00. Při této příležitosti můžete rovněž odevzdat zápisový lístek.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole uchazeč potvrdí odevzdáním zápisového lístku ředitelce příslušné školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů, které se počítají ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. V případě, že uchazeč neodevzdá zápisový lístek ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na dané škole.

Vzít zpět zápisový lístek se až na výjimky neumožňuje. Výjimky:

-        přijetí na jinou školu na základě odvolání,

-        uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

Nepřijatí uchazeči

Rozhodnutí o nepřijetí si můžete vyzvednout v ředitelně/sekretariátu školy od 20. 5. 2021 v době od 12:00 do 17:00, jinak Vám bude zmíněné rozhodnutí zasláno poštou. Zásilka se na poště ukládá po dobu 5 pracovních dnů, pak je považována za doručenou.

Pokud uchazeč nebyl přijat z kapacitních důvodů, může se proti rozhodnutí o nepřijetí písemně odvolat ředitelce školy do 3 pracovních dnů od vyzvednutí nebo doručení rozhodnutí. Vzor odvolání je k nahlédnutí zde.

18.05.2021 / Mgr. Andrea Daňková
zpětarchiv
 
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima